Deelnemers


De volgende organisaties werken samen aan Meer en Beter Recyclen:

Puinbreker
keuze - Industrieterrein sorteerinstallatie
straatveger met gescheiden afvalbakken
Sorteerbanden die samenkomen - verbeterd

BRBS Recycling

BRBS Recycling, Branchevereniging Breken en Sorteren behartigt de belangen van leden die reststoffen op een maatschappelijk verantwoorde wijze verwerken tot nieuwe en kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan een duurzaam grondstoffenmanagement en circulaire economie in Nederland. De vereniging bestaat uit puinbrekers en recyclingbedrijven, die gemengde en specifieke afvalstromen verwerken. BRBS Recycling bestaat uit circa 70 leden, die op meer dan 150 locaties actief zijn. Naast een groot volume bedrijfs- en (grof) huishoudelijk afval verwerken deze leden meer dan 75% van het totale volume (25 Mton) bouw- en sloopafval.

FHG

De Federatie Herwinning Grondstoffen is een platform van een 9-tal branche- en materiaal organisaties binnen de recyclingketen.

Centraal in de boodschap van de FHG staat sinds jaar en dag het stimuleren van hergebruik van ‘afvalstoffen’ als product en/of materiaal. Afval als grondstof, de basis voor de circulaire economie.

Streven van de FHG bij de uitvoering van de MeBR-projecten is met name om drempels voor recycling weg te nemen of te verlagen. Alleen op die manier is meer en vooral betere recycling in de praktijk te realiseren. De FHG benadrukt het belang van het ontwerpstadium van producten voor het realiseren van de circulaire economie. In het ontwerpstadium zit de grote winst om te komen tot meer en vooral betere recycling.

NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

Om hier succesvol in te zijn heeft de vereniging in de loop der jaren een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad.

Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

De Vereniging Afvalbedrijven stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan.

De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere instanties. De brancheorganisatie vertegenwoordigt in omzet en afvalvolume ongeveer twee derde van de Nederlandse afvalmarkt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederland hecht grote waarde aan de transitie naar een circulaire economie, daarom is het Rijksbrede programma Circulaire Economie opgezet. In dit programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties.

Het kabinet heeft in het programma Circulaire Economie uitgesproken om Nederland helemaal te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het kabinetsprogramma bevat onder andere de activiteiten die Nederland gaat ondernemen om deze omschakeling te bereiken. Nederland koppelt de noodzaak voor verandering naar een circulaire economie aan de mogelijkheid om te innoveren. Zo kunnen bedrijven nieuwe kansen benutten. Denk aan technologische ontwikkelingen waarmee allerlei soorten afval kunnen worden omgezet in grondstof.