Project: Toekomstvisie AVI's


Doel

Een beleidskader voor de toekomstige nationale verbrandingscapaciteit.

Een verrekijker.

Projectomschrijving

Een belangrijk aspect bij het streven naar de circulaire economie is de afvalverbrandingscapaciteit in Nederland.

In de aanloop naar de circulaire economie zal nog behoefte zijn aan verbrandingscapaciteit voor afvalstromen die (nog) niet gerecycled kunnen worden. Ook is vanuit klimaatperspectief het benutten van de restcapaciteit voor het verbranden van buitenlands restafval (met energieterugwinning) nuttiger dan storten of verbranden in het land van herkomst. Daarnaast vervangt dit het gebruik van fossiele brandstof in Nederland.

In opdracht van het (voormalig) Ministerie van Infrastructuur en Milieu is om deze redenen een verkenning gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s voor de afvalverbranding in Nederland in de periode 2015–2022.

Wat is al bereikt?

In 2015 is de scenariostudie afgerond. Op basis hiervan is het beleidskader Afvalverbranding opgesteld. Dit stond op 17 december 2015 op de agenda van het algemeen overleg van de Tweede Kamer-commissie Circulaire Economie.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven.

Werkwijze

  • Om inzicht te krijgen in de toekomst van de AVI's (afvalverbrandingsinstallaties) wordt een scenario-onderzoek uitgevoerd naar het afvalaanbod in Nederland en Europa.
  • Met de resultaten van dit onderzoek is een beleidskader gemaakt, dat gebruikt is bij het opstellen van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt volgens planning.