Project: Stimuleren ecodesign en design voor recycling


Doel

Stimuleren van ecodesign en design for recycling bij producerende bedrijven.

Ontwerptekening op tekenbord

Projectomschrijving

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stimuleert ecodesign en design for recycling bij producerende bedrijven.

Circulair ontwerp in de Circulaire economie

De Nederlandse economie circulair in 2050, dat is de ambitie! 2050 lijkt nog ver weg, maar de overgang is in volle gang. Waardebehoud van materialen en producten is de belangrijkste uitdaging voor een circulaire economie. Dit vraagt om een andere manier van ontwerpen en gebruik van producten, en om samenwerking in de productieketen.

Wat is dat dan: circulair ontwerp?

In de Circulair ontwerp visual (pdf, 18 MB) is voor u in beeld gebracht wat circulair ontwerpen is, en de relatie met de verschillende aspecten van circulaire economie.

Het gaat om nieuwe ontwerpstrategieën, gericht op:

  • lang gebruik van producten
  • duurzame materiaalkeuze
  • het sluiten van de materiaalketen.

Ook zijn er voor de overgang naar de circulaire economie nieuwe verdienmodellen nodig die niet gebaseerd zijn op groei van verkoopvolumes.

De overgang naar een circulair systeem is dus een grote uitdaging, niet alleen voor ontwerpers maar voor alle ketenpartijen: producenten, serviceverleners, retailers en consumenten.

Wat kunt u doen?

De Inspiratiegids circulair ontwerp (pdf, 4.4 MB) presenteert tien uiteenlopende voorbeelden van circulaire producten.

Deze voorbeelden variëren van verpakkingen tot elektronische producten, tot materialen voor in de bouw. Elke case heeft een andere invalshoek en aanpak om aan te sluiten op een circulaire economie. Er is niet één oplossing voor alle producten, en dat zie je in deze voorbeelden terug. De verschillende cases geven een goede inkijk in de huidige stand van circulair ontwerpen.

Laat u, als deel van de keten, door deze gids inspireren om aan de slag te gaan met de circulaire economie!

Circular design in the Circular economy

The economy in the Netherlands circular in 2050, that's the ambition! 2050 seems far away, but the transition is in full swing. Preservation of the value of materials and products is the most important challenge for a circular economy. It requires a different way of designing and using products, and collaboration in the production chain.

So what is that: circular design?

The Circular design visual (pdf, 18 MB) (pdf, 18 MB) provides you with a picture of what circular design is, and shows its relationship with the various aspects of the circular economy.

It involves new design strategies, where the focus lies on:

  • long use of products
  • sustainable choice of materials
  • closing the material chain.

The transition to a circular economy also requires new revenue models that are not based on growth in sales volumes.

So the transition to a circular system presents a major challenge, not just for designers but for all the parties in the chain: producers, service providers, retailers and consumers.

What can you do?

The Circular design Inspiration guide (pdf, 4.4 MB) (pdf, 6 MB) presents ten diverse examples of circular products.

These examples vary from packaging to electronic products and materials for construction, and each case uses a different angle and approach to fit in with a circular economy. There is no single solution for all products, and this is reflected in the examples described. The different cases provide good insight into the current state of circular design.

As part of the chain yourself, let this guide inspire you to get started with the circular economy!

Wat is verder al bereikt?

  • Op nationaal niveau is gewerkt aan het tot stand brengen van een connectie tussen de afvalrecyclingsector en de producerende bedrijven.
  • Er zijn inmiddels verschillende stimuleringsprogramma's voor ecodesign en design voor recycling.
  • Nederland Circulair helpt bedrijven die circulair willen gaan ontwerpen.
  • Op Europees niveau zijn in het Europese actieplan voor circulaire economie intenties opgenomen om de afzetmarkt voor secundaire grondstoffen te  vergroten. Ook wordt in de EU gewerkt aan kwaliteitscriteria voor producten die volgens ecodesign zijn ontworpen en geproduceerd.

Werkwijze

Het ministerie onderzoekt mogelijkheden voor normstelling voor gerecycled materiaal in producten. En ook manieren om de marktacceptatie van gerecyclede producten te stimuleren.

Hierbij streeft zij naar verbinding met de andere projecten binnen het convenant Meer en Betere Recycling.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat

Indicatie voortgang

indicator-oranje

Er is wel vooruitgang, maar de actie loopt achter op de planning.