Project: Verhogen rendement van nascheiding


Doel

Meer en betere recycling door een verhoogd rendement van sorteerprocessen.

Een robotarm die afval sorteert op een lopende band.

Projectomschrijving

De centrale doelstelling van het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) is een halvering van materiaal dat eindigt op de stort of in de AVI (afvalverbrandingsinstallatie). Het residu van afvalsortering is de derde grote stroom (naast huishoudelijk restafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) die nog op een van deze manieren wordt verwerkt.

Het project moet leiden tot aanbevelingen voor het verminderen van de hoeveelheid materiaal die na sortering verbrand of gestort wordt.

Ook gaat dit project over de vraag waarom het ene bedrijf zich beperkt tot uitsorteren van enkele stromen, en andere bedrijven meer dan enkele tientallen stromen proberen af te scheiden.

Wat is al bereikt?

De inventariserende fase is afgerond met een eindrapport en aanbevelingen voor het vervolg. Er is geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om het rendement van nascheiding te verbeteren. Zodat er minder eindigt op de stort of bij de verbranding.

Dit heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor een aantal vervolgprojecten.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging Afvalbedrijven, BRBS Recycling.

Rapport: Milieustraten en de circulaire economie

Aanleiding van dit onderzoeksrapport is het doel om de positie en de bijdrage van milieustraten aan de overgang naar een circulaire economie te vergroten. Er zijn daarbij twee concrete hoofddoelstellingen:

1. Het verhogen van de effectiviteit van de milieustraten door minder materiaal in het restafval te laten eindigen. Wat zijn de knelpunten en wat zijn de oplossingen om de effectiviteit te verhogen?
2. Onderzoeken welke nieuwe functies een milieustraat kan hebben voor initiatieven om te komen tot de circulaire economie. Welke rol kan het spelen bij hoogwaardig hergebruik van reststromen?

Dit onderzoek voor Rijkswaterstaat beschrijft de huidige stand van zaken, met een verkenning van verbeteringsmogelijkheden door na te gaan welke prestaties ‘koplopers’ weten te behalen.

Werkwijze

Het project kent drie fasen:

  1. Samen met de sorteerbranche de mogelijkheden inventariseren om de effectiviteit van nascheiding verder te verhogen.
  2. De meest kansrijke opties verder uitwerken (hoe kan/moet het, wie doet wat, voor- en nadelen etc.) met een kostenbatenanalyse.
  3. Invoering en uitvoering.

Indicatie voortgang

indicator-oranje

Er is vooruitgang, maar het project loopt achter op de planning.